REGULAMIN PROMOCJI "DZIESIĄTA PIZZA GRATIS"
1. Podmiot organizujący Promocję

Organizatorem promocji pod nazwą „Dziesiąta PIZZA  gratis”, zwanej dalej „Promocją”, jest PIZZERIA ITALIANA z siedzibą w  Skokach ul. Kościelna 10, zwana dalej „Organizatorem”.

Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora lub w jego imieniu w celach związanych z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Uczestnik zgłaszając się do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym Regulaminie.

2. Czas trwania Promocji
Promocja rozpoczyna się od 1 października 2009 roku i trwa aż do odwołania jej przez Organizatora.
 
3. Zasięg geograficzny Promocji
Promocja organizowana jest na terenie gminy Skoki.

4. Uczestnictwo w Promocji
 W Promocji mogą uczestniczyć osoby („klienci”), które zakupiły w trakcie trwania promocji w Pizzerii Italiana dowolną pizzę o wartości powyżej 10 zł z obowiązującej oferty.

5. Zasady Promocji
Zakup każdej PIZZY o wartości powyżej 10 zł zostaje potwierdzony stemplem  w Karcie Stałego Klienta  na warunkach określonych w niniejszy regulaminie.
Każdy klient, który zakupi jednorazowo więcej niż jedną pizzę przy jednym zamówieniu, to zakup taki zostanie potwierdzony ilością stempli równą ilości zamówionych pizz.
Każdy Klient, który uzbiera na jednej Karcie Stałego Klienta Pizzerii Italiana 9 (dziewięć) stempli otrzyma GRATIS  jedną średnią Pizzę do wyboru z Aktualnego Menu (od pozycji 1 do 3). Organizator dopuszcza możliwość zamówienia pizzy o wartości większej w zamian za zobowiązanie się Klienta do pokrycia różnicy.
Klient zobowiązany jest do odbioru gratisowej pizzy w lokalu Pizzerii Italiana mieszczącym się przy ul. Kościelnej 10 w Skokach.

Regulamin Promocji będzie dostępny w siedzibie Pizzerii Italiana w Skokach.
W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora lub osoby wyznaczone przez niego do nadzoru Promocji, oraz innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzanie promocji, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.
 Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

6. Odpowiedzialność Organizatora

Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika, jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody otrzymanej przez Uczestnika.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie przez Uczestnika terminu trwania promocji oraz utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Karty Stałego Klienta upoważniającej do odbioru Nagrody z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

7.Nadzór nad trwaniem promocji
Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.
Decyzje Organizatora podejmowane w trakcie trwania Promocji są ostateczne.

8.Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

 

 

 

 

© .:Pizzeria Italiana:. wykonanie strony wagrowiec24.pl